Terapia TiinaFlow

Matalan kynnyksen terapiaa juuri sinun lähtökohdistasi

Terapia TiinaFlow

Matalan kynnyksen terapiaa juuri sinun lähtökohdistasi

Lyhytterapian eri muodot

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että ammattilainen niitä määrittelisi. Keskusteluissa painopiste-alueet ovat tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa. Terapia on hyvin tulevaisuuteen suuntautunutta ja voimavarakeskeistä. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana. Työtapana ratkaisukeskeisyys on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten  kognitiivisen terapian harjoituksia, NLP-tekniikoita, kotitehtäviä jne. Terapian kesto  vaihtelee 1- 20 kertaan. (Lähde: Ratkes)

Kriisiterapia

Lyhyessä kriisiterapiassa pyritään vähentämään traumaattisesta elämänkriisistä tai tapahtumasta koituvia haittoja. Terapia suunnitellaan yksilöllisesti, jokaisen henkilöhistoria ja nykyinen elämäntilanne huomioiden. Terapiassa pyritään ensin häiritsevien oireiden hallintaan ja elämän vakauttamiseen. Lyhyestä kriisiterapiasta hyötyvät eniten henkilöt, joilla on elämäntilanne- tai kehityskriisi sekä selkeä ykköstyypin trauma (yksittäinen kriisikokemus). Yleensä 5-10 käyntiä voi olla riittävä tukimuoto.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen terapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen terapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja.  Terapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta. Prosessin kesto vaihtelee 5-20 kertaan.

Skeematerapia

Skeematerapiassa tutkitaan ja muokataan epätarkoituksenmukaisia uskomusryppäitä (skeemoja, ”tunnelukkoja”), jotka saavat ihmisen toimimaan itselleen haitallisella tavalla. Nämä ovat selkeimmin havaittavissa pitkäaikaisten ongelmien, kuten toistuvan ahdistusoireilun tai -masennuksen ja persoonallisuushäiriöiden yhteydessä.Skeematerapiassa yhdistetään kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä, mm. mielikuvaharjoituksia. Skeematerapia on osoittautunut vaikuttavaksi erityisesti tunne-elämän epävakauden hoidossa.

Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektinen käyttäytymisterapia on suunnattu erityisesti epävakaasta persoonallisuudesta ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä kärsivien hoitoon.

DK-terapian keskeisiä tavoitteita on elämisen arvoisen elämän luominen yksilön omien, henkilökohtaisten elämäntavoitteiden pohjalta. Terapian alkuvaihe on pitkälti työskentelyä, jossa asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä keskustellen itsetuhokäyttäytymiseen ym. hankaliin tilanteisiin johtaneiden tapahtumien ketjuja ja harjoittelevat uudenlaisia taitoja, joiden avulla asiakas voi kestää ahdistusta ja tuskaa. Terapian toisessa vaiheessa käsitellään aiempia (traumaattisia) elämäntapahtumia tai esimerkiksi surua, jota asiakkaan ei aiemmin ehkä ole ollut mahdollista kokea.Dialektista käyttäytymisterapiaa on tutkittu varsin paljon. Tutkimuksissa on vakuuttavasti havaittu sen vähentävän epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien itsetuhoista käyttäytymistä ja sairaalahoidon tarvetta. Lyhytterapiana prosessin kesto on noin 20 käyntiä ja painopisteenä on tilanteen vakauttaminen